Home >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  kaulumraune

เขาลืมเราแน่ kaulumraune カウルムラウネ
สุนารี ราชสีมา : : Key Cm sunari ratsima : : key cm スナリ ラトシマ : : ケイ チュム
แน่แล้วแน่แล้วเขาลืม เราแน่ nelewnelewkaulum raune ネレウネレウカウルム ラウネ
หวั่นพ่ายรักแท้ รู้แน่ ไม่นาน wanpayrakte rune mainan ワンパイラクテ ルネ マイナン
เสียง คน เขาพูดเราเห็นเป็นทางการ siang kon kauputrauhenpentangkan シアング コン カウプトラウヘンペンタングカン
เราเหล่านี้จะมีงาน ที่ท้ายบ้าน ริมบาง raulaunichamigan titayban rimbang ラウラウニチャミガン ティタイバン リムバング
เจ้าสาวแสนสวยแถมรวยสินทรัพย์ chausawsenswoytemrowysinsap チャウサウセンスウォイテムロウイシンサプ
มีคนยอมรับ เธอนั้นเหนือหลาย นาง miknyomrap taanannualay nang ミクニョムラプ タアナンヌアライ ナング
คนรักเก่าเก่า อย่างเราเหมือนเครื่องกีดขวาง konrakkaukau yangraumuankruangkitkwang コンラクカウカウ ヤングラウムアンクルアングキトクワング
เขาเขี่ย คนข้าง เหลือรักร้าง คือเรา kaukia konkang luarakrang kurau カウキア コンカング ルアラクラング クラウ
ไม่ว่าหรอก ที่ลืมเราเพราะเขารวย maiwarok tilumrauprokaurowy マイワロク ティルムラウプロカウロウイ
แถมยังสวย หลายคนที่สนเขา temyangswoy laykontitnkau テミャングスウォイ ライコンティトンカウ
แต่คนหนึ่ง ขอให้เป็นแฟน เรา teknnun kohaipenfen rau テクンヌン コハイペンフエン ラウ
ยอมอาย พ่ายเขา เพราะเรา มันจน yomay paykau prorau manchon ヨマイ パイカウ プロラウ マンチョン
แน่แล้วแน่แล้วเขาลืม เราแน่ nelewnelewkaulum raune ネレウネレウカウルム ラウネ
ใจทรุดสุดแก้ ไม่สวยเขาไม่ สน chaisudsutke maiswoykaumai son チャイスドストケ マイスウォイカウマイ ソン
จุดหมายของเราก็คือความเศร้าต้องได้ ยล chutmaykongraukokukwamseratongdai yon チュトマイコングラウコククワムセラトングダイ ヨン
รักลา มาหล่น เพราะจนขาดคนรัก จริง rakla mahlon prochonkatkonrak ching ラクラ マフロン プロチョンカトコンラク チング
แน่แล้วแน่แล้วเขาลืม เราแน่ nelewnelewkaulum raune ネレウネレウカウルム ラウネ
ใจทรุดสุดแก้ ไม่สวยเขาไม่ สน chaisudsutke maiswoykaumai son チャイスドストケ マイスウォイカウマイ ソン
จุดหมายของเราก็คือความเศร้าต้องได้ ยล chutmaykongraukokukwamseratongdai yon チュトマイコングラウコククワムセラトングダイ ヨン

Back